ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIREEnergetyka w UE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.

MATERIAŁY PROBLEMOWE
15.11.2016r. 05:22

Tadeusz Olkuski, Andrzej Paweł Sikora, Mateusz Piotr Sikora, Adam Szurlej, Barbara Tora ("Rynek Energii" - październik 2016)
Umowa TTIP, czyli Transatlantic Trade and Investment Partnership powinna przynieść korzyści obu stronom, choć krytycy porozumienia obawiają się zwiększenia wpływów dużych korporacji kosztem małych rodzimych firm, a także ograniczenia pozycji rządów państw narodowych. Z punktu widzenia UE istnieje obawa zalania rynku europejskiego tanimi produktami pochodzącymi ze Stanów Zjednoczonych. W artykule podjęto próbę analizy rynku gazu po wejściu w życie negocjowanej obecnie umowy TTIP. Pokazano strukturę importu i eksportu gazu ziemnego w UE i w USA w podziale na kierunki i formy dostaw, strukturę importu LNG do Europy, wielkość planowanych mocy i prognozowany potencjał wolumenu wymiany.
09.11.2016r. 02:17

Wojciech Grządzielski, Sylwia Gładysz, Tomasz Blacharski ("Rynek Energii" - październik 2016)
Polityka energetyczna w gazownictwie, zarówno w Unii Europejskiej jak i w Polsce, wpływa w istotny sposób na funkcjonowanie gospodarki, handlu i konkurencji. Harmonizacja przepisów prawa Państw Członkowskich umożliwia stworzenie jednolitego wewnętrznego europejskiego rynku gazu. Oprócz legislacji niebagatelną rolę na rynku odgrywają dokumenty wydawane przez organy, organizacje i dobrowolne stowarzyszenia unijne. Te podmioty ściśle współpracują w sprawach unijnej polityki energetycznej oraz stopniowo realizują przyjęte założenia i cele wprowadzając do swoich programów prac analizę poszczególnych zagadnień funkcjonowania rynku i systemu gazowego.
19.10.2016r. 05:21

Marek Kott - Politechnika Wrocławska ("Rynek Energii Elektrycznej. Energetyka rozproszona". Politechnika Lubelska)
Na podstawie przedstawionego modelu ekonometrycznego można wywnioskować, iż na zużycie energii elektrycznej przez sektor gospodarstw
domowych w Polsce mają głównie wpływ czynniki o charakterze finansowo-ekonomicznym.
03.10.2016r. 05:20

Michał Bajor, Jan Wajs, Dariusz Mikielewicz ("Rynek Energii" - sierpień 2016)
W pracy opisano koncepcję współpracy biogazowych modułów kogeneracyjnych z niskotemperaturowym obiegiem parowym. Proponowana modernizacja pozwoliłaby na wykorzystanie entalpii fizycznej spalin, tym samym zwiększając sprawność urządzeń wytwarzających ciepło i energię elektryczną. Tego typu rozwiązanie umożliwiłoby częściowe pokrycie zapotrzebowania własnego na energię elektryczną, generując oszczędności w przedsiębiorstwie.
28.09.2016r. 05:20

Wojciech Dąbrowski ("Instal" - 9/2016)
W lipcu br. Ministerstwo Energetyki przedstawiło do konsultacji społecznych projekt wprowadzenia rynku dwutowarowego energii elektrycznej w Polsce poprzez uruchomienie tzw. rynku mocy. Oznacza to, że oprócz sprzedawania i kupowania energii elektrycznej, jak do tej pory, będą dokonywane także transakcje polegające na zakupie przez Operatora Sieci Przesyłowej od producentów ich gotowości do dostarczenia określonej ilości mocy do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.
08.09.2016r. 05:20

Andrzej Mroczkowski ("Instal" nr 7-8/2016)
W artykule poruszane są zagadnienia rozliczania kosztów ogrzewania w budynkach wielolokalowych, wynikające z uchwalonej przez Sejm w dniu 20 maja 2016 r. ustawy o efektywności energetycznej. W ustawie tej zawarta jest nowelizacja ustawy Prawo energetyczne art. 45 a. Artykuł 45a dotyczy zasad rozliczania kosztów ogrzewania. Zdaniem autora, nowelizacja nie wypełnia zaleceń dyrektywy 2012/27/UE w odniesieniu do art. od 9 do 11. Nie wprowadza powszechnego obowiązku wyposażenia budynków i lokali w urządzenia do rejestracji zużycia ciepła, nie zawiera prostych i jasnych zasad jak sporządzić rozliczenie kosztów ogrzewania na podstawie zarejestrowanego zużycia ciepła.
17.08.2016r. 05:15

Małgorzata Świąder, Katarzyna Tokarczyk-Dorociak, Szymon Szewrański, Jan Kazak ("Rynek Energii" - czerwiec 2016)
Polityka energetyczna Unii Europejskiej obliguje Polskę do podjęcia działań w zakresie wzrostu znaczenia energii ze źródeł odnawialnych. W niniejszym artykule przeprowadzono szczegółową analizę szesnastu Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 pod kątem możliwości finansowania inwestycji w odnawialne źródła energii, a także inwestycji w przedsiębiorstwach wykorzystujących ten rodzaj energii.
27.07.2016r. 05:34

Waldemar Dołęga - Politechnika Wrocławska ("Rynek Energii Elektrycznej. Bezpieczeństwo energetyczne Polski". Politechnika Lubelska)
Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej jest uzależniony od bardzo wielu uwarunkowań krajowych i unijnych, zdeterminowanych przez krajowe i unijne regulacje prawne. Ponadto musi być ściśle skorelowany z krajową i unijną polityką rozwoju oraz celami i priorytetami różnych krajowych i unijnych dokumentów strategicznych. Oznacza to konieczność uwzględniania w procesie rozwoju i jego planowania różnorodnych dokumentów krajowych oraz dokumentów unijnych.
15.07.2016r. 05:28

dr inż. Anna Hnydiuk-Stefan - Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów ("Energia Gigawat" - 6/2016)
Najważniejszym aspektem dokonania porównania technologii wytwarzania energii elektrycznej poprzez spalanie węgla w atmosferze powietrznej oraz w wysokiej koncentracji tlenu jest opłacalność obu inwestycji. Przy obecnych średnich cenach sprzedaży energii elektrycznej kształtujących się poniżej poziomu 180 PLN/MWh obie inwestycje są nieopłacalne dla inwestorów.
20.06.2016r. 05:30

dr Jędrzej Bujny, Tymoteusz Mądry, Sójka Maciak Mataczyński Adwokaci sp. k. ("Nowa Energia" - 3/2016)
Kwestie utraty statusu odpadów reguluje ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.). W stosunku do paliw alternatywnych wytwarzanych z odpadów pojawia się jednak na gruncie tego zagadnienia szereg wątpliwości, które wymagają precyzyjnego wyjaśnienia.cire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE